Výroční zpráva společnosti

SEIFEROS cz, o.p.s.   IČO: 25558102

za rok 2011


Výroční zpráva pro rok 2011 společnosti Seiferos, o.p.s.

stanice pro handicapované živočichy

 

 

 

 

Tato zpráva obsahuje kompletní výčet handicapovaných živočichů přijatých do stanic vedené společností Seiferos.o.p.s se sídlem Havlíčkova 387, Kuřim a jejími pobočkami na adresách Havlíčkova 387, Kuřim a Nížkovice 218, Vyškov za rok 2011. 

 

Do stanice bylo v uplynulém roce přijato 89 handicapovaných dravců, kterým bylo nutno poskytnout náležitou péči. V tomto zařízení strávili celkem 3126 dní. Dále společnost zaopatřuje 32 dravců, kteří zůstali ve stanici z předešlého roku a které ještě nelze vypustit do přírody. Z počtu 89 přijatých ptáků bylo úspěšně vypuštěno zpět do volné přírody 42 a 27 uhynulo. U zbývajících jedinců se počítá v brzké době také s jejich vypuštěním, popřípadě u silně handicapovaných je možnost jejich zařazení do záchranného odchovu. .  

 

 

 

Celkový seznam dravců přijatých ve stanici:         16 x      Krahujec obecný

                                                                                  29 x     Poštolka obecná

                                                                                  6 x       Kalous ušatý

                                                                                  25 x     Káně lesní

                                                                                  8 x       Puštík obecný

                                                                                   1 x      Výr velký

                                                                                  4 x       Moták pochop 

 

 

Za společnost Seiferos, o.p.s. vypracoval       

                                  

vedoucí záchranné stanice v Nížkovicích

Zdeněk Fabián 


Obecně prospěšná společnost SEIFEROS CZ, o.p.s. dle příslušných zákonů předkládá výroční zprávu za rok 2011.  

1.      Základní identifikační údaje

 

Název společnosti:                   SEIFEROS cz, obecně prospěšná společnost

Sídlo společnosti:                     Havlíčkova 387, 664 34  Kuřim

Identifikační číslo:                    25 55 81 02

Telefon:                                   ++420 608 100 442

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8. března 1999.  

2. Činnost společnosti

 

2.      Společnost byla založena, aby poskytovala následující služby:

a)      osvětová činnost – výstavy dravců, předvedení jejich letových schopností a loveckého umění, vše s profesionálním výkladem pro děti a dospělé,

b)      podpora mladých adeptů sokolnictví s důrazem na jejich výchovu a vzdělání,

c)      rozšiřování znalostí odborné i laické veřejnosti se zvláštním důrazem na práci s mládeží a jejich výchovu k ochraně životního prostředí,

d)      příprava handicapovaných dravců pro život včetně jejich úspěšné remitace do přírody,

e)      propagace a reprezentace českého sokolnictví ve světě,

f)        prosazování ekologických způsobů ochrany polních kultur a měst před živočišnými škůdci

g)      podpora činnosti Stanice pro handicapované živočichy v Kuřimi,  Nížkovicích. a Zelené Vendolí.

 

Společnost všechny body svého programu v roce 2011 naplnila. V rámci osvětové činnosti a působení především na mládež bylo zorganizováno více něž 350 odborných přednášek spojených s letovými ukázkami ptáků na různých typech škol, především ve velkých městech. Společnost se však neorientovala pouze na mládež. V letních měsících roku 2011 se společnost SEIFEROS, o.p.s. aktivně podílela na prezentaci dravých ptáků a letových ukázkách v přirozeném přírodním prostředí v oblasti Lednicko – Valtického areálu, na výstavě v Brně, Kuksu a na Farmě Bolka Polívky.. Tyto akce byly průběžně doplňovány krátkými zprávami a informacemi ze života dravých ptáků v regionálních vysíláních rozhlasu a televize.

 

Výsledky hospodaření za rok 2011

------------------------------------------------------------

SEIFEROS cz, o.p.s.

 Havlíčkova 387

664 34  Kuřim

IČO :  25558102

Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 131

Peněžní ústav :    KB Kuřim

Číslo účtu       :    6980740297/0100

 

Hospodářský výsledek                                                                                   132.615,43Kč

 

 

Výnosy

 

Celkové výnosy                                                                                          2.262.441,02Kč

 

Jednotlivé druhy výnosů:

 

Tržby za služby                                                                                               69.700,00Kč

Úroky                                                                                                                      10,16Kč

Jiné provozní výnosy                                                                                 2.192.730,86Kč 

                                                 

 

Náklady

 

Celkové náklady:                                                                                    2.129.825,59Kč 

 

Jednotlivé druhy nákladů:

 

Spotřeba materiálu                                                                                      283.394,00Kč

Cestovné                                                                                                     1.433.504,00Kč

Ostatní služby                                                                                               144.581,00Kč

Mzdové náklady                                                                                           192.000,00Kč

Sociální a zdravotní pojištění                                                                        65.280,00Kč

Ostatní sociální náklady                                                                                  4.800,00Kč   

Jiné provozní náklady                                                                                      6.266,59Kč

V Kuřimi dne 27.1.2011                  

                                                               za společnost SEIFEROS cz, o.p.s.  Petr Svoboda  


4. Účetní závěrka

Předkládaná  účetní  závěrka  je   za   období  od  1.1.2010  do  31.12.2011 a byla  zpracována  firmou 

JANA JAKUBCOVÁ.

Výkaz o majetku a závazcích

Majetek

Řádek

Na začátku období

Na konci období

Nehmotný investiční majetek

01

 

0

 

0

Hmotný investiční majetek

02

 

0

 

0

Zásoby

 

 

03

 

10 390,80

 

3 490,00

materiál

 

 

04

 

10 390,80

 

3490,00

zboží

 

 

05

 

0

 

0

nedokončená výroba

 

06

 

0

 

0

Pohledávky

 

 

07

 

0

 

0

Peníze a ceniny

 

08

 

6 918,20

37 321,60

Průběžné položky

 

09

 

0

 

0

Bankovní účty

 

10

 

46 457,36

35 068,21

Majetkové cenné papíry a vklady

11

 

0

 

0

Ostatní finanční majetek

 

12

 

0

 

0

Opravná položka k nabyt.majetku (akt.)

13

 

0

 

0

Součet majetku

 

14

 

63 766,36

 

75 879,81

Kontrolní číslo

 

99

 

137 923,52

 

155 249,62

Závazky

Řádek

Na začátku období

Na konci období

Rezervy

 

 

15

 

0

 

0

Závazky

 

 

16

 

0

 

7 439,75

Úvěry a půjčky

 

17

 

180 000,00

 

120 000,00

Opravná položka k nabyt.majetku (pas.)

18

 

0

 

0

Součet závazků

 

19

 

180 000,00

 

127 439,75

Rozdíl

 

 

20

 

-116 233,64

 

-51 559,94

Kontrolní číslo

 

99

 

243766,36

 

203 319,56

Výkaz příjmů a výdajů

Výdaje

Řádek

Na konci roku

Nákup materiálu

 

06

 

283.394,00

Nákup zboží

 

07

 

0

Mzdy

 

 

08

 

126 762,00

Sociální a zdravotní pojištění

09

 

65.280,00

Provozní režie

 

10

1.433.504,00

Úzávěrková úprava výdajů

 

11

 

0

Výdaje celkem

 

12

1 780 932,32

Rozdíl příjmů a výdajů

 

13

 

91 095,68

Kontrolní číslo

 

99

3 652 960,32

Příjmy

Řádek

Na konci roku

Prodej zboží

 

01

 

0

Prodej výrobků a služeb

 

02

 

1 868 266,00

Ostatní příjmy

 

03

 

3 762,00

Úzávěrková úprava příjmů

 

04

 

0

Příjmy celkem

 

05

 

2.192.730,86

Kontrolní číslo

 

99

 

3 744 056,00

  Výroční zprávy 2005 - 2010